Image

Ceolfhoireann Thraidisiúnta Shóisearach na Gaillimhe

If you would like to apply and receive further information about Galway Junior Traditional Orchestra please fill out the form below and we will send you details:

Galway Traditional Orchestra was established to give opportunities to young performers from across Galway city & county who have an interest in Irish traditional music and wished to perform as part of an orchestra. Since the establishment of the orchestra there has been a significant interest from young people of all ages.

Galway Traditional Orchestra comprises members who are aged 15-25 (inclusive) and who come from the eastern most point of the county near Ballygar (on the Roscommon border) right across to the most western point of the county in Inis Mór on the Aran Islands. Performers also represent a variety of locations in Galway city and an array of towns across the county such as Athenry, Portumna, Loughrea, Tuam, Claregalway, Ballinasloe, Oranmore, Gort, Oughterard & Headford.

In response to the correspondence we have received from parents/guardians of those who are younger than the prerequisite age of 15 we have decided to set up a junior orchestra. This orchestra (Galway Junior Traditional Orchestra) will cater for young perfromers from Galway city & county who are between the ages of 8 & 14 (inclusive) and who we hope will later go on to perform in the main Galway Traditional Orchestra.

It is envisaged that Galway Junior Traditional Orchestra will also be afforded the opportunity to perform publicly in the way that the main orchestra does.

Entry is by audition only. Please fill out the form below with your expression of interest or email us directly at office@galwaytraditionalorchestra.ie

During audition the young performers will be asked to perform two contrasting pieces.

Those who cannot read music competently should be able to learn by ear with ease.

Auditions will be held on Thursday 18th of August, 2020.

You will receive an email/text if you have been selected for an audition.

Performance ability will be prioritised over age.

Ceolfhoireann Thraidisiúnta Shóisearach na Gaillimhe

Bunaíodh Ceolfhoireann Thraidisiúnta na Gaillimhe chun deiseanna a thabhairt do cheoltóirí óga ó áiteanna ar fud chathair agus chontae na Gaillimhe a bhfuil suim acu i gceol traidisiúnta na hÉireann agus ar mian leo seinm mar chuid de cheolfhoireann. Ó bunaíodh an cheolfhoireann tá suim mhor léirithe ag daoine óga de gach aois.

Mar bhall de Cheolfhoireann Thraidisiúnta na Gaillimhe, tá daoine idir 15 agus 25 bliana d’aois a thagann as an bpointe is faide soir sa chontae, gar do Bhéal Átha Ghártha (ar theorainn Ros Comáin), an bealach ar fad siar go hInis Mór ar na hOileáin Árann. Tagann na ceoltóirí óga as áiteanna éagsúla sa chathair agus sa chontae, mar Bhaile Átha an Rí, Port Omna, Baile Locha Riach, Tuaim, Baile Chláir, Béal Átha na Sluaighe, Órán Mór, Gort Inse Guaire, Uachtar Ard agus Áth Cinn.

Mar fhreagairt ar an gcomhfhreagras atá faighte againn ó thuismitheoirí/caomhnóirí páistí atá níos óige ná 15 bliana, tá cinneadh déanta againn ceolfhoireann shóisearach a bhunú. Beidh an cheolfhoireann seo (Ceolfhoireann Thraidisiúnta Shóisearach na Gaillimhe) ag freastal ar pháistí ó chathair agus ó chontae na Gaillimhe atá idir 8 mbliana agus 14 bliana d’aois (na haoiseanna sin san áireamh) agus tá súil againn go leanfaidh siad ar aghaidh chun páirt a ghlacadh i bpríomh-Cheolfhoireann Thraidisiúnta na Gaillimhe.

Táthar ag tuar go mbeidh na deiseanna céanna ag Ceolfhoireann Thraidisiúnta Shóisearach na Gaillimhe seinm go poiblí mar a dhéanann an phríomh-cheolfhoireann.

Ní mór éisteacht a dhéanamh chun páirt a ghlacadh. Líon isteach an fhoirm seo thíos le do léiriú suime nó cuir r-phost chugainn ag o ce@galwaytraditionalorchestra.ie
Le linn éisteachtaí, iarrfar ar na ceoltóirí óga dhá phíosa éagsúil a sheinm.
Dóibh siúd nach féidir leo ceol a léamh, ba cheart go mbeidís in ann foghlaim ón gcluas go héasca.

Reáchtálfar éisteachtaí, Déardaoin, an 18 Lúnasa 2020.
Gheobhaidh tú r-phost/téacs má roghnaíodh tú chun freastal ar éisteacht. Tabharfar tús áite do chumas seinnte seachas aois.

Más mian leat iarratas a chur isteach agus tuilleadh eolais a fháil ar Cheolfhoireann Thraidisiúnta Shóisearach na Gaillimhe, líon isteach an fhoirm seo thíos agus seolfaimid sonraí chugat:

    Note: Please note that you do not have to be an Irish traditional performer or play a traditional instrument to become a member of Galway Junior Traditional Orchestra but if you are not, you should be able to read music.  We welcome performers who play a variety of musical styles.
    Nóta: Tabhair faoi deara nach gá duit bheith i do cheoltóir traidisiúnta ná uirlis thraidisiúnta a sheinm chun bheith i do bhall de Cheolfhoireann Thraidisiúnta Shóisearach na Gaillimhe, ach mura ceoltóir traidisiúnta tú, ní mór duit bheith in ann ceol a léamh. Cuirimid fáilte roimh cheoltóirí a sheineann stíleanna éagsúla ceoil.

    INTERESTED IN APPLYING?

    Entry is by audition only. Please fill out the form above with your expression of interest or email us directly at office@galwaytraditionalorchestra.ie or for further information call Michaella at 087 901 3637 or 091 707 987.